موسسه فهیم

بررسی حکم قصاص بین مسلمان و غیر مسلمان

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و بیست و پنجمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 27 دی ماه ـ با موضوع مناظره «بررسی حکم قصاص بین مسلمان و غیرمسلمان» با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدینی» و نقد «حجت الاسلام و المسلمین مغیثه» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی

نظریه پردازان: حجت الاسلام و المسلمین محسن غرویان و حجت الاسلام و المسلمین هاشم نیازی به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و بیست و چهارمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 20 دی ماه ـ با موضوع مناظره «جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی» با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین محسن غرویان» و «حجت الاسلام و المسلمین هاشم نیازی» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

آسیب شناسی اجتهاد از جهت حدیث پژوهی

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و بیست و سومین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 13 دی ماه ـ با موضوع "آسیب شناسی اجتهاد از جهت حدیث پژوهی" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم ستایش» از اساتید حوزه و دانشگاه، و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

بررسی تحلیلی تکفیر و شیوه های اثبات آن

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و بیست و دومین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 15 آذرماه ـ با موضوع " بررسی تحلیلی تکفیر و شیوه های اثبات آن" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین سیف الله صرامی» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

تحلیلی بر چیستی گروه های جدید تکفیری در خاور میانه

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و بیست و یکمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 8 آذرماه ـ با موضوع " تحلیلی بر چیستی گروههای تکفیری در خاورمیانه" با سخنرانی « دکتر عبدالوهاب فراتی» عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

تفسیر قرآن به قرآن در نگاه موافقان و مخالفان

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و بیستمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 24 آبان ماه ـ با موضوع "مناظره علمی تفسیر قرآن به قرآن در نگاه موافقان و مخالفان" با سخنرانی «استاد قاضی زاده، ایازی» به عنوان موافقان تفسیر قرآن به قرآن و «استاد میلانی» به عنوان مخالف تفسیر قرآن به قرآن و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

بررسی زمینه ها و مبانی دیدگاههای تکفیری داعش

ه گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و هجدهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 26 مهرماه ـ با موضوع "بررسی زمینه ها و مبانی دیدگاههای تکفیری داعش" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی فرمانیان» عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

جریان شناسی فکری جنبش یمن امتیازات آن

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و هجدهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 19 مهرماه ـ با موضوع "جریان شناسی فکری جنبش یمن امتیازات آن" با سخنرانی «دکتر سید علی موسوی نژاد» عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

تحلیل تاریخی کیفیت مواجهه عالمان شیعه با پدیده تکفیر

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و شانزدهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 5 مهر ماه ـ با موضوع "تحلیل تاریخی کیفیت مواجهه عالمان شیعه با پدیده تکفیر" با سخنرانی «دکتر قاسم جوادی» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه