موسسه فهیم

(009) بررسی فقهی حد مجازات‌ها

نظریه پرداز: استاد کاظم قاضی زاده تاریخ برگزاری: 1386/2/95