موسسه فهیم

خلاصه ها

(061) نوآوری های فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر

نظریه پرداز: استاد دکتر داود فیرحی تاریخ برگزاری: 1388/4/6