موسسه فهیم

خلاصه ها

(063) مرتله سوم امر به معروف و نهی از منکر

نظریه پرداز: استاد سروش محلاتی تاریخ برگزای:11/7/88