موسسه فهیم

اقتضائات فقهی حق الناس بودن رأی مردم

کاظم قاضی زاده