موسسه فهیم

حدود مصونیت منتقدان دینی و سیاسی

نظریه پرداز: دکتر محمد حسن موحدی ساوجی