موسسه فهیم
33 مورد در نظریه پردازی
 1. مشروعیت دولت در قرآن کریم
 2. مشروعیت دولت در قرآن کریم
 3. مشروعیت دولت در قرآن کریم
 4. مشروعیت دولت در قرآن کریم
 5. مشروعیت دولت در قرآن کریم
 6. مشروعیت دولت در قرآن کریم
 7. توسعه وجوه مردم سالار در نظریه های فقهی معاصر شیعه
 8. جایگاه مصلحت در دین اسلام
 9. تکثرگرایی اسلامی در اثار عبدالمجید شرفی
 10. نسبت سنجی ارتداد و انکار ضروری دین
 11. جایگاه حقوق مردم در فقه سیاسی معاصر شیعه
 12. آسیب شناسی اجتهاد از جهت حدیث پژوهی 2
 13. بررسی حکم قصاص بین مسلمان و غیر مسلمان
 14. جایگاه رأی مردم در در حکومت اسلامی
 15. " تحلیل تاریخی کیفیت مواجهه عالمان شیعه با پدیده "تکفیر"
 16. چالش های فکری فراروی اندیشه تقریب
 17. روش شناسی تفسیری امام خمینی (ره)
 18. تسامح در اسلام
 19. پیامبر خاتم مظهر رحمت و نفی خشونت
 20. نفی خشونت از منظر قرآن و سنت
 21. اعتدال از منظر دین: مقوم ها و شاخص ها
 22. گفتمان اعتدال و نواندیشی دینی
 23. اندیشه حد وسط در اخلاق اسلامی
 24. میزگرد بررسی کتاب روح تشریع در اسلام اثر امام موسی صدر
 25. نقد و بررسی ترجمان وحی اثر آیت الله دکتر صادقی تهرانی
 26. بررسی گستره عدالت علوی
 27. سازمان کلیسای کاتولیک
 28. وضع حدیث انگیزه ها و آسیب ها
 29. جریان شناسی تقریب
 30. مقایسه سازمان روحانیت شیعه و کلیسای کاتولیک
 31. فتوای معیار در قانونگذاری
 32. جلهس 175
 33. بررسی اخلاق پژوهش و مسایل آن