موسسه فهیم
25 مورد در اندیشه سیاسی
 1. بررسی فقهی شرط ایمان(تشیع) در قبول شهادت شاهد
 2. حدود مصونیت منتقدان دینی و سیاسی
 3. مشروعیت دولت در قرآن کریم
 4. مشروعیت دولت در قرآن کریم
 5. مشروعیت دولت در قرآن کریم
 6. مشروعیت دولت در قرآن کریم
 7. مشروعیت دولت در قرآن کریم
 8. مشروعیت دولت در قرآن کریم
 9. سازوکارهای مهار قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم (2)
 10. سازوکارهای مهار قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم
 11. ریشه های شکل گیری جریان های تکفیری معاصر
 12. جایگاه حقوق مردم در فقه سیاسی معاصر شیعه
 13. تئوری انقلاب در فقه شیعه
 14. جایگاه رأی مردم در در حکومت اسلامی
 15. بررسی تحلیلی تکفیر و شیوه های اثبات آن
 16. تحلیلی بر چیستی گروه های تکفیری در خاورمیانه
 17. بررسی زمینه ها و مبانی دیدگاه های تکفیری داعش
 18. جریان فکری – سیاسی زیدیه
 19. جریان های سیاسی مذهبی در جهان عرب امروز
 20. بررسی رویکردهای حفظ حقوق شهروندی
 21. ماهیت شرعی انتخابات
 22. بایدها و نبایدهای نظارت بر انتخابات
 23. ظرفیت های ذی حق بودن مردم در حکومت
 24. دین و توسعه از نگاهی دیگر (2)
 25. (108) حریم خصوصی در نگاه فقهای مشروطه