بررسی چالشهای نفی خشونت از منظر قرآن کریم

محمد حسین ابراهیمی