اقتضائات فقهی حق الناس بودن رأی مردم

کاظم قاضی زاده