مناظره: حفظ نظام از اهم واجبات

سید علی میرموسوی، غلامرضا بهروز لک