فقه تکفیر و وتحولات آن در اندیشه معاصر اهل سنت

فیرحی