تحلیلی بر چیستی گروه های تکفیری در خاورمیانه

دکتر فراتی