جدایی فقه و کلام و پیآمدهای معرفتی آن

محمدتقی سبحانی