قاعده مصلحت؛مبنای روابط خارجی دولت اسلامی

سیدجواد ورعی