نو اندیشی دینی؛ بررسی و نقد رویکرد حداکثری و حداقلی در اندیشه سیاسی اسلام

سید صادق حقیقت دکتر هادی صادقی