نگاهی نو به نسخ با رویکرد به نفی آن

محمد علی مهدوی راد