جایگاه اکثریت در مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی

محمد جواد ارسطا و عبدالله حاجی صادقی