نقد و بررسی کتاب سفر شهادت از آثار عاشورایی امام موسی صدر

اسفندیاری، محمد جواد صاحبی، فرخیان