میزگرد بررسی کتاب روح تشریع در اسلام اثر امام موسی صدر

قاضی زاده مبلغی مهریزی