موسسه فهیم

نظریه پردازی

چالش های فقه رایج از منظر آیت الله مطهری