اخلاق رقابت در حکومت اسلامی

اول این‌که ما در باب متون و اندیشة اسلامی کهن خودمان به طور مشخص بحث رقابت در به دست آوردن مناصب و سمت‌های دولتی را نداشتیم و چیزی که امروزه با نام رقابت و یک نوع مسابقه یا یک نوع تلاش برای رسیدن به سمت‌های بالای دولتی مطرح هست، در زمان صدر اسلام یا در نصوص کهن ما کمتر دیده می‌شود. بدین علت که فضای زندگی مردم

اخلاق رقابت در حکومت اسلامی
ادامه