موسسه فهیم

علل گرایش به مردم سالاری در نظریه های معاصر شیعه و مبانی آن

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و سی و چهارمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 29 فروردین ماه ـ با موضوع "علل گرایش به مردم سالاری در نظریه های معاصر شیعه و مبانی آن" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر کاظم قاضی زاده» مسئول مؤسسه علمی پژوهشی فهیم و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

توسعه وجود مردم سالار در نظریه های فقهی معاصر شیعه

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و سی و سومین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 22 فروردین ماه ـ با موضوع "توسعه وجود مردم سالار در نظریه های فقهی معاصر شیعه" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر داود فیرحی» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

جایگاه مصلحت در دین اسلام

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و سی و دومین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 16 اسفندماه ـ با موضوع "جایگاه مصلحت در دین اسلام" با نظریه پردازی «حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدینی» و نقد «حجت الاسلام و المسلمین کاظم قاضی زاده» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

تکثر گرایی اسلامی در آثار عبدالمجید شرفی

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و سی و یکمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه نهم اسفند ماه ـ با موضوع " تکثر گرایی اسلامی در آثار عبدالمجید شرفی" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین مهدی مهریزی» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

ریشه های شکل گیری جریان های تکفیری معاصر

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و سی امین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه دوم اسفند ماه ـ با موضوع " ریشه های شکل گیری جریان های تکفیری معاصر" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی علیزاده موسوی ریاست علمی کنگره نفی تکفیر در اسلام» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

نسبت سنجی ارتداد و انکار ضروری دین

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و بیست و نهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 25 بهمن ماه ـ با موضوع «نسبت سنجی ارتداد و انکار ضروری دین» با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین سید صدرا هاشمی» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

جایگاه حقوق مردم در فقه سیاسی معاصر شیعه

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و بیست و هشتمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 18 بهمن ماه ـ با موضوع "جایگاه حقوق مردم در فقه سیاسی معاصر شیعه" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر کاظم قاضی زاده» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

تئوری انقلاب در فقه شیعه

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و بیست و هفتمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 11 بهمن ماه ـ با موضوع "تئوری انقلاب در فقه شیعه" با سخنرانی «استاد محمد سروش محلاتی» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

بررسی حکم قصاص بین مسلمان و غیر مسلمان

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و بیست و پنجمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 27 دی ماه ـ با موضوع مناظره «بررسی حکم قصاص بین مسلمان و غیرمسلمان» با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدینی» و نقد «حجت الاسلام و المسلمین مغیثه» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی

نظریه پردازان: حجت الاسلام و المسلمین محسن غرویان و حجت الاسلام و المسلمین هاشم نیازی به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و بیست و چهارمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 20 دی ماه ـ با موضوع مناظره «جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی» با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین محسن غرویان» و «حجت الاسلام و المسلمین هاشم نیازی» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه