موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"آیت الله محسن اراکی"

گزارش اجمالی بحث روش شناسی فقه اجتماعی

استاد محسن اراکی: فقه همان علم به احکام شرعیه بر اساس ادله تفصیلی آن است ومنظور از اجتماع در تعریف، یعنی جامعه و ملت، یعنی یک واحد اعتباری . نقش امامت هم این است که از یک واحد اعتباری به یک واحد حقیقی می‌رسد که یک ارادة واحدی را بوجود می‌آورد و یک واحد اجتماعی حقیقی بوجود می‌آورد، در اینجا علم اجتماع اسلامی داریم و این غیر از علم اجتماع در غرب است، در علم اجتماع اسلامی یک هویت حکومت می‌کند و در قرآن هویت‌های مختلف را تبیین نموده است که اینها مربوط به علم اجتماع اسلامی است.