موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"بررسی چالش های اخلاقی در دنیای جدید (نهیلیسم)"

بررسی چالش های اخلاقی در دنیای جدید (نهیلیسم)

توفیقی است که دومین بار در محضر سروران گرامی، که بعضاً از اساتید خود بنده هم هستند، و سخت است صحبت کردن در حضورشان، در مورد چالش­های اخلاقی بنیادی جدید، صحبتی داشته باشیم. عنوان این جلسه، نهیلیسم اخلاقی یا کوچک انگاری یا نیست ­انگاری اخلاقی عنوان شده است، در واقع پرداختن به کل مقوله نهیلیسم، داستان مفصلی را می­طلبد که شاید با زمانی که ما در اختیار داریم، و موضوعی هم که ما در اختیار داریم و قرار است، در مورد نهیلیسم اخلاقی صحبت بشود، خیلی تناسبی ندارد. من سعی می­کنم یک تاریخچه خیلی کوتاهی را در مورد نهیلیسم اخلاقی اشاره کنم، ولی بدون اینکه به تفاصیل این بحث بپردازیم، و تأکید ما روی نهیلیسم اخلاقی خواهد بود.