موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"جریان شناسی تقریب"

خلاصه سلسله جلسه نظریه پردازی جریان شناسی تقریب

در صورتی که زبان اهانت به مقدسات اهل سنت را نداشته باشیم زمینه گسترش شیعه با تبلیغ صحیح معارف آن بیشتر فراهم می‌شود.