موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"دنیای معاصر"

اطلاعیه نشست روش مواجهه با چالش های فقهی در دنیای معاصر

نظریه پرداز: استاد سید محمد علی ایازی


چالش های اخلاقی دنیای معاصر

سعی می کنم به اختصار در رابطه با چالش های اخلاقی دنیای معاصر مطالبی را عرض کنم. البته در این جلسه طرح مساله می کنم تا این که به نظریه پردازی پرداخته باشم .