موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"رفیعی"

وضع حدیث انگیزه ها و آسیب ها

دیشب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی در موسسه فهیم به ایراد نظریه در باره وضع حدیث انگیزه ها و آسیب ها پرداخت حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در آغاز درباره کتاب شناسی وضع حدیث گفت: یکی از معروفترین کتابها در مورد کتاب شناسی وضع حدیث در اهل سنت کتاب "الموضوعات" ابن جوزی در سه جلد است وی به زعم خود به بررسی احادیث جعلی حدیث پرداخته است و ذهبی، سیوطی و ابن طاهر کتابهایی در نقد کتاب الموضوعات ابن جوزی نوشتند.


وضع حدیث انگیزه ها وآسیب ها

سال 79 در دانشگاه درسی تحت عنوان «بررسی احادیث موضوعه» ارائه کردم و سرفصل این درس راجع به وضع حدیث و تاثیری که بر جامعه آن روز امروز داشته و دارد بود، این درس بهانه ای شد که من مطالعه کنم و برای دانشجویان جزوه ای با عنوان «درآمدی بر وضع حدیث» نوشتم. بعد دوستان دانشگاه پیشنهاد کردند که کتاب درسی بنویسم چون این بحث، کتاب درسی نداشت، «درسنامه وضع حدیث» در سه سال تنظیم در 304 صفحه تدوین و در سال 84 چاپ شد و در سال بعد به عنوان کتاب سال حوزه معرفی شد.