موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"ساختار دولت علوی"

ساختار دولت علوی علیه السلام عرفی یا دینی؟

استاد تاریخ و تمدن ملل اسلامی: عهدنامه مالک اشتر یک معجزه فکری و تشکیلاتی در عرصه های مختلف است شفقنا- استاد تاریخ و تمدن ملل اسلامی گفت: عهدنامه مالک اشتر، عهدنامه اعجاب انگیزی است و با مطالعه آن به خوبی می توان بخشی از ایده ها و نگاه امام علی (ع) را در بخش تمدنی ملاحظه کرد. این عهدنامه یک معجزه فکری، اندیشه ای، ساختاری و تشکیلاتی در عرصه های مختلف است.