موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"سید مطفی محقق داماد"

بررسی کتاب تبصرة المتعلمین فی احکام الدین

لایو دوطرفه با حضور: حضرت آیت الله سید مصطفی محقق داماد