موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"فقه و اصول"

روش مواجهه با چالش‌های فقهی در دنیای معاصر

این بحث در حوزه چالش‌های فقهی است با عنوان «روش مواجهه با چالش‌های فقهی در دنیای معاصر است». در این زمینه در آغاز بحث -‌پیش از این‌که بحثم و راه‌حل را مطرح کنم‌- مسئله‌ای وجود دارد که تقریباً دغدغه بسیاری از مصلحان اجتماعی و فقیهان معاصر ماست.


اطلاعیه نشست روش مواجهه با چالش های فقهی در دنیای معاصر

نظریه پرداز: استاد سید محمد علی ایازی