موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"قانون اساسی"

آیت الله امینی و نهاد رهبری در قانون اساسی

بنده دو دهه با ایشان ارتباط داشتم که بخشی از آن در دبیرخانه خبرگان رهبری و در انتشار مجله حکومت اسلامی بود