موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"قبر دکتر فیرحی"

دکتر فیرحی به دنبال جستجوی علمی حقیقت بود

محمدرضا بهشتی: دکتر فیرحی به دنبال جستجوی علمی حقیقت بود/ درگذشت فیرحی ضایعه‌ جبران ناپذیری در عرصه علم و پژوهش است