موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"مرحوم دکتر داوود فیرحی"

فقه و تجدد در اندیشه فیرحی

در میزگرد «فقه و تجدد در اندیشه فیرحی» مطرح شد: استاد فیرحی تجدد را تجدید سنت می دانست/ فیرحی به دنبال تحول در نظام اجتهادی حوزه بود