موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"مشروعیت دولت"

مشروعیت دولت درقرآن کریم

دیشب در موسسه فهیم اولین جلسه تفسیر موضوعی قرآن با عنوان مشروعیت دولت در قرآن کریم برگزار گردید در این جلسه استاد قاضی زاده به مباحث مقدماتی پرداخت و گفت علم تفسیر نسبت به علوم دیگر در اسلام تقدم دارد. به علت نیازم مسلمانان به فهم متن قرآن که موجب ایجاد مدارس مختلف در میان صحابه شد.