موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"منفرد"

زمینه‌های اجتماعی قیام امام حسین

مقدمه معلول نیازمند علت است موضوع بحث ما «زمینه‌های اجتماعی قیام امام حسین» است؛ موضوعی در خور توجه و دقت که امام حسین به چه دلیل یا دلایلی قیام کرد. این مسئله در جای خود مطرح است، به عنوان یک اصل مسلّم که هر پدیده‌ای پدیدآورنده‌ای دارد. پدیده بدون پدیدآورنده نمی‌شود. به‌هرحال، هر حادثه‌ای که روی می‌دهد، علتی دارد. گاهی علتِ ظاهر و روشنی است و گاهی علتِ پهنانی است. حتی چیزهایی که ما تصور می‌کنیم امور خارق‌العاده‌ای هستند، مثل معجزات انبیا، عصای حضرت موسی که به اژدها تبدیل شد: «فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى‏». سبب آن را نمی‌دانیم، وگرنه سبب دارد. سبب از نظر ما مخفی است؛ زیرا بی‌سبب نمی‌شود